Auditimi i brendshëm zbulon se në BQK janë shpikur 55 pozita menaxheriale

Shkelje të shumta janë evidentuar në Bankën Qendrore të Kosovës (BQK), në një raport të brendshëm të këtij institucioni. Raporti i Auditimit për vitet 2017 – 2019, të cilin e ka siguruar Koha, shkeljet më të mëdha i ka evidentuar në rekrutimin e stafit.

Gjatë këtyre dy vjetëve BQK-ja ka rritur numrin e pozitave që nuk parashiheshin në organogram, por edhe pa u ndjekur kriteret konkurruese.

“Janë krijuar pozita të reja menaxheriale të “shefit”, të cilat nuk janë përcaktuar nga asnjë dokument rregullativ. Deri më 28 shkurt 2019 tre persona janë emëruar në këto lloj pozitash. Këto pozita janë emëruar pa proces konkurrues të brendshëm apo të jashtëm. Për asnjërën nga këto pozita nuk ekziston ndonjë njësi organizative përkatëse, e cila do të udhëhiqej nga këto pozita”, thuhet në raportin e brendshëm të auditimit në BQK.

Përveç kësaj, raporti thotë se është shtuar edhe numri i këshilltarëve, si ata të bordit ekzekutiv, këshilltar i guvernatorit dhe zëvendësguvernatorit, që, sipas raportit, nuk janë të nevojshëm.

Atyre u ishte caktuar pagë që sillej prej 700 deri në 2000 euro.

E për këto pozita nuk është e përcaktuar saktësisht as paga, që raporti e thekson se nuk ekziston asnjë dokument i shkruar për rregullimin e pagës së tyre.

Në një përgjigje për Kohën, BQK-ja ka mohuar se ato janë shpikur, duke thënë se të gjitha janë pozita që kanë ekzistuar qëmoti, duke shtuar se asnjë prej tyre nuk është në kundërshtim me ligjin apo rregulloret e brendshme.

Emërimet e tilla kanë çuar në rritjen e të punësuarve në BQK, pozitat e të cilëve nuk përfshihen në strukturën organizative dhe Vendimin e vitit 2017 për sistemin e gradimit dhe të pagave në këtë institucion.

Sipas raportit, janë 55 pozita të tilla e që janë në listën e pagave të Bankës Qendrore.

Madje, sipas këtij raporti, rekrutimet gjatë këtyre dy vjetëve janë bërë me kritere të dyfishta për pozita të njëjta.

“Zyrtar i ri” është kërkuar: në tri raste një (1) vit përvojë pune, ndërsa në tri (3) raste të tjera dy (2) vjet.

“Mbikëqyrës bankar”: në pesë (5) raste është kërkuar tre (3) vjet përvojë pune, dy (2) raste një (1) vit. Në një (1) rast nuk është kërkuar fare (preferohet) dhe një (1) tjetër rast nuk kemi dëshmi.

“Zyrtar i lartë”: në dy (2) raste nuk kemi dëshmi, ndërsa në një (1) rast janë kërkuar dy (2) vjet.

Tek një pozitë për “Zyrtar” dhe një tjetër për “Asistente” – nuk është kërkuar përgatitja universitare specifike (e fushës), por vetëm “diplomë universitare”.

Sipas raportit, këto standarde mund të ndikojnë në cilësinë e rezultateve të përzgjedhjes adekuate të personelit.

Por, megjithëse nuk është dhënë asnjë sqarim shtesë, Zyra për Media e BQK-së vetëm ka mohuar se në ndonjë rast ka aplikuar kritere të dyfishta për punonjësit e saj.

“BQK-ja nuk aplikon asnjëherë kritere të dyfishta për punonjësit e saj. Sikurse është cekur më sipër, BQK-ja i ka të përcaktuara strukturën dhe nivelin e gradave për secilën pozitë dhe varësisht nga pozita varet edhe kompensimi, nëse në këtë rast është nënkuptuar kriteri i baraspeshuar sipas nivelit të punës”, ka thënë Zyra për Media e BQK-së.

Ndërkaq BQK-ja në këtë raport ka dhënë edhe komentet e veta, duke theksuar se të gjitha vendet e punës në këtë institucion janë të sistematizuara e të klasifikuara qartë e po ashtu janë të dokumentuara.

“Të gjitha vendet e punës në BQK janë të sistematizuara dhe të klasifikuara qartë. E gjithë kjo është edhe e dokumentuar. Të gjitha vendet e punës në BQK kanë gradë, përshkrim të vendit të punës dhe linjë raportuese. E gjithë kjo nënkupton që ka klasifikim dhe sistematizim të vendeve të punës dhe kjo është e dokumentuar”, thuhet ndër të tjera në raportin e brendshëm të auditimit në BQK.