80.3 milionë euro më shumë të hyra

ATK-ja ka vazhduar trendin e mirë e inkasimit të të hyrave edhe nëmuajin gusht, i cili ka shkuar përtej planifikimeve të bëra kështu duke u realizuar 31.1 milionë euro më shumë se plani ose 7.7%.

“Përderisa kjo performancë ngrit të hyrat e përgjithshme në 435.9 milionë euro, që nëse ngrehim paralele krahasimi me periudhën e njëjtë të vitin të kaluar, shohim se kemi rritje për 80.3 milionë euro apo 22.6%”.

ATK do të vazhdoj të mbetet e përkushtuar në përmbushjen e mandatit të saj kryesor për mbushjen e arkës së shtetit nga inkasimi i tatimeve të bizneseve.